AVG Privacyverklaring

Privacyverklaring praktijk Agnes Hinlopen Haptotherapie

Algemeen

Om u goed te kunnen behandelen, legt de therapeut gegevens over u vast. Hierbij houd de therapeut zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat waar de therapeut voor moet zorgen als deze uw persoonsgegevens gebruikt. Ook staat erin welke rechten u heeft. Voor de gezondheidszorg zijn er ook nog andere regels over de bescherming van privacy. Deze staan bijvoorbeeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De AVG verplicht de therapeut om u schriftelijk informatie te geven over hoe deze met uw gegevens omgaat. Ik doe dit door deze privacyverklaring op mijn website te publiceren.

In het kort

In deze privacyverklaring leest u onder andere welke gegevens de therapeut van u bewaart. Ook vertelt zij u hoe zij de informatie die zij over u bewaart beschermd. Het gaat om uw gegevens, daarom vertel ik in deze verklaring ook hoe u uw eigen gegevens kunt bekijken en wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de manier waarop ik met uw gegevens omgaan. U kunt de volledige tekst van de verklaring hieronder lezen.

Inhoud van deze privacyverklaring

  • Uw rechten
  • Gebruik van uw persoonsgegevens
  • Voor welke doelen verwerk ik uw gegevens?
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Bewaartermijn van uw gegevens
  • Wie heeft toegang tot uw gegevens?
  • Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
  • Overdracht van uw dossier
  • Beveiligingsmaatregelen
  • Vraag of klacht?

Uw rechten

Het gaat over uw gegevens, dus ik kan me voorstellen dat u wilt weten welke persoonsgegevens ik van u bewaar en dat u zelf zeggenschap wilt over uw gegevens. Daarom staat in de AVG dat u altijd bij de therapeut kunt vragen:
• welke persoonsgegevens heeft de therapeut van u;
• om uw gegevens in te zien of om een kopie van uw gegevens (dit kan alleen als de privacy van een ander niet in gevaar komt);
• om gegevens die de therapeut van u heeft aan te passen of aan te vullen, mocht dit nodig zijn;
• om uw medische gegevens (gedeeltelijk) te vernietigen (dit kan alleen als de therapeut niet wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren, als deze gegevens niet meer nodig zijn om u goed te kunnen behandelen en als anderen er geen schade van ondervinden);
• om een medische verklaring van uzelf aan uw dossier toe te voegen. Bovenstaande vragen kunt u mondeling of schriftelijk aan de therapeut stellen. Als u dat zelf niet kunt, mag u dat ook door een vertegenwoordiger laten doen (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor)

Gebruik van uw persoonsgegevens

In praktijk kan de therapeut verschillende persoonsgegevens van u gebruiken, zoals bijvoorbeeld de gegevens over uw gezondheid, het haptotherapeutisch onderzoek en uw behandeling. Die gegevens bewaart de therapeut in uw persoonlijke, elektronische patiëntendossier. Dit doet de therapeut in de eerste plaats om u een goede behandeling te kunnen geven. Daarnaast heeft de therapeut ook gegevens van u nodig om uw behandeling in rekening te kunnen brengen zodat u die kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
De volgende gegevens van u worden bewaard:
• Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummers en eventueel e-mail adressen
• Burgerservicenummer (BSN)
• Naam van uw huisarts
• Medische gegevens
De therapeut verzamelt uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken. Als de therapeut voor uw behandeling samenwerkt met andere zorgverleners, ontvangen de therapeut van hen gegevens over uw behandeling, zoals van uw eigen huisarts. Ook kan de therapeut gegevens over u ontvangen als zij uw dossier van een andere zorgverlener overneemt.

Voor welke doelen verwerk ik uw gegevens?

In de AVG staat dat uw behandeld zorgverlener ervoor moet zorgen dat uw gegevens in de praktijk op de juiste manier gebruikt en bewaard worden. Ik verzamel en bewaar uw gegevens alleen:
• om u de haptotherapeutische zorg te bieden die u nodig heeft;
• om de zorg die u heeft gekregen in rekening te kunnen brengen zodat u deze kan indienen bij de zorgverzekeraar;
• om de kwaliteit en bedrijfsvoering van de praktijk op peil te houden;
• voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Wetenschappelijk onderzoek

Uw gegevens kunnen onder strikte voorwaarden gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar medische behandelingen. Voordat uw gegevens gebruikt mogen worden, moet alle informatie die ervoor kan zorgen dat u herkenbaar bent, worden verwijderd. Denk bijvoorbeeld aan uw naam en adres. Als het voor het onderzoek toch nodig is dat bekend wordt wie u bent, dan zal uw therapeut hiervoor altijd eerst nadrukkelijk om uw toestemming vragen. Hebt u vragen of wilt u niet dat uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, neem dan contact op met uw therapeut.

Bewaartermijn van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor een goede behandeling. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is het voor uw gezondheid of die van uw kinderen nodig om de gegevens langer te bewaren. Uw therapeut bepaalt of dat nodig is.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen de behandelend therapeut in de praktijk. Soms moet u gebruik maken van een waarnemend therapeut, bijvoorbeeld als uw eigen therapeut ziek is of op vakantie. De waarnemend therapeut kan uw gegevens bekijken als dat nodig is om u goed te kunnen behandelen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De therapeut in de praktijk gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Deze zal bijvoorbeeld u gegevens alleen met een ander delen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Op deze regel zijn wel een paar uitzonderingen mogelijk. Dit is bijvoorbeeld als therapeut volgens een andere wet dan de AVG informatie over u moet geven, bijvoorbeeld als er ernstig gevaar is of dreigt voor uw gezondheid of die van anderen. Uw gegevens kunnen bovendien als dat nodig is, gedeeld worden met andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, zoals uw huisarts of medisch specialist.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe therapeut kiest, kan het belangrijk zijn dat deze op de hoogte is van uw haptotherapeutische geschiedenis. Uw haptotherapeutische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Uw oude therapeut draagt uw dossier zo snel mogelijk over aan uw nieuwe therapeut. Dit gebeurt in ieder geval binnen een maand nadat u uw oude therapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe therapeut. Uw therapeut draagt uw medisch dossier persoonlijk of per aangetekende post over. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd het recht om uw dossier in te zien en u heeft recht op een kopie van uw dossier. Uw dossier kan soms ook digitaal aan de nieuwe therapeut worden overgedragen. Uw oude én uw nieuwe therapeut moeten er dan wel voor zorgen dat hun computers en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Beveiligingsmaatregelen

De therapeut doet veel moeite om de privacygevoeligheid te beschermen. Zo zijn de computersystemen en netwerkverbindingen op verschillende manieren beveiligd tegen onbevoegde toegang. Als er ondanks alle maatregelen toch mensen zonder toestemming of noodzaak in uw gegevens kunnen kijken, melden ik dat onmiddellijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Soms geeft de therapeut organisaties of leveranciers een opdracht waardoor zij toegang hebben tot het systeem waarin uw gegevens worden bewaard. Dat kan bijvoorbeeld gaan om organisaties die het computersysteem onderhouden. Ook deze organisaties gaan strikt vertrouwelijk met uw gegevens om, zij gebruiken ze niet voor andere activiteiten dan die waarvoor ze opdracht
hebben gekregen. De therapeut maakt met deze organisaties in een contract strikte afspraken over beveiligingsmaatregelen die ze nemen om ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. Ook wordt vastgelegd in dat contract dat ze alle werkzaamheden uitvoeren volgens de wet- en regelgeving.

Vraag of klacht

Als u een vraag of klacht heeft over de manier waarop de therapeut met uw gegevens omgaat, neemt u dan contact op met de therapeut via de contactgegevens zoals hieronder aangegeven. Mocht u er met mij niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens: Agnes Hinlopen
Postadres: Schoutenhoek 43 2722 EJ Zoetermeer
Tel: 06-41233715
E-mail: agnes@haptonomiezoetermeer.nl

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.